Το καινοτόμομοντέλοευρωπαϊκής κατάρτισηςγια την επιχειρηματικότητα στοχεύειστην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, στην ανάληψη και τηνενίσχυσημιας επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας βασισμένηςστημεθοδολογία τηςμεικτήςεκμάθησης, μέσωτου μαζικού μαθήματος Massive Open Online Course (MOOC) και διαπροσωπική μάθηση σε Εργαστήρια (σύνδεσημεεργαστήρια).

Τοέργοξεκίνησεμεμια Λειτουργική ανάλυση, για να καθορίσειτιςενέργειες πουεκτελείένας επιχειρηματίας κατάτηνέναρξη μιας επιχείρησης.

Κατεβάστε Έκθεση ανάλυση των βασικών λειτουργιών

Οιεταίροι τους καθόρισαν τα επαγγελματικά πρότυπα, τα οποία περιγράφουντιςγνώσεις, τιςδεξιότητες και τιςικανότητες πουχρειάζονται οιάνθρωποι που προετοιμάζονται για τηνέναρξη μιας επιχείρησης.

Κατεβάστετα Πρότυπα

Μετέπειτα σχεδιάστηκε ο Χάρτης Αρμοδιοτήτων.

Κατεβάστετο ΧάρτηΑρμοδιοτήτων 

Οιεταίροι πραγματοποίησαν τηνεκτίμησητων αναγκώντωνομάδων-στόχων, για να δουν ποιεςείναι οιγνώσεις, οιδεξιότητες και οιικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν, προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουνμια επιτυχημένη επιχείρηση.

Κατεβάστε την Πλήρη Έκθεση Αξιολόγησης Αναγκών 

Με βάσητονΧάρτητωνικανοτήτων και των αναγκών κατάρτισης, οιεταίροι δημιούργησαν τοΕκπαιδευτικό Υλικό.

 

ΕκπαιδευτικόΥλικό
ΤοΕυρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Υλικό επικεντρώνεται σεάτομα που αντιμετωπίζουν τιςκυριότερες προκλήσειςτουσημερινούοι-κονομικούκόσμου, όπως η ανεργία, η οικονομικήσταθερότητα και η ανάπτυξη, οινέοι που αναζητούνεργασία, οιηλικιωμένοιάνωτων 50. ετών, οιγυναίκες, οιενήλικες από μειονεκτούσες περιοχές ή οιειδικές ανάγκες. Κατεβάστε το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Αγγλικά
Business plan •  Επιχειρηματικότητακαιέναρξητηςεπιχείρησης
•  ΑνάλυσηΑγοράς
•  Επιχειρηματικό μοντέλο, Μάρκετινγκ, και Στρατηγική Πωλήσεων
•  Οικονομικές Προβλέψεις
•  Χρηματοδότηση της επιχείρησης σας
Επιχειρηματικό Πλάνο
  •  Νομικέςμορφέςκαιδιακυβέρνηση
•  Νομικάζητήματα
•  Οργανισμός και Διαχείριση
•  Λογιστικά και Φορολογίες
Ξεκινήστε!
  •  Πώς να ξεχωρίσετε την επιχείρησή σας, να διατηρήσετε και να κλιμακώσετε
•  Η αλυσίδα εφοδιασμού και η εφοδιαστική
•  Θέματα επικοινωνίας
Στην Αγορά