ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τομοντέλο EIBI είναι ένα μαθησιακό πρόγραμμα ανάμικτηςεκπαίδευσης, στο οποίοοισυμμετέχοντες μαθαίνουνμέσωτουΜαζικούΑνοιχτούΗλεκτρονικού Μαθήματος (MOOC) και συμμετέχοντας σεεργαστήρια κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο πέντεημερών καθοδηγούμενης πρακτικής και εργασίας στοέργο.Τα εργαστήρια περιελάμβαναν δραστηριότητες στηντάξη, όπως παρουσίαση και επεξήγησητωνεννοιών, διαδικασιών και αρχών πουσχετίζονται μετοστοχοθετημένο περιεχόμενο ή τοθέμα, καθώς και επισκέψειςσε επιχειρήσεις, συναντήσεις με ανθρώπους από τις επιχειρήσεις και παρουσίαση των παραδειγμάτωνορθών πρακτικών.

Κατάτηδιάρκεια τωνεργαστηρίων, οισυμμετέχοντεςεργάστηκαν σεδυάδες ή σεομάδεςγια να αναπτύξουνσχέδια για τηνυλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεώντους. Με αυτόντοντρόπο, παρακινήθηκαν και ενθαρρύνθηκαν να προχωρήσουν, από τηνιδέα στηδράσητηςέναρξης τηςδικήςτους επιχείρησης.

Στοτέλοςτηςεκπαίδευσης, οισυμμετέχοντες παρουσίασαν τα σχέδιάτους, την επιχειρηματική ιδέα και τοσχέδιότους, μπροστάσεσυναδέλφους και εκπροσώπους των επιχειρήσεων και έλαβαν ανατροφοδότηση.

Κατεβάστε τα Καλύτερα επιχειρηματικά προγράμματα που έχουν παρουσιαστεί.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα Εργαστήρια: